Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
(Henkilötietolaki (523/99) 10 §)

Rekisterinpitäjä
JalkaHarmonia, Sirpa Kivi, Y-tunnus 1803228-9. Nevakatu 11 33730 Tampere, 040
1417970.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste (GDPR 6 ja 9 artiklat)
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja laskuttamiseen. Henkilö- ja
terveystietoja kirjataan ja käsitellään henkilötietolain 22.4.1999/523, Laki potilaan
asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus
potilasasiakirjoista 298/2009 velvoittamana potilasasiakirjoihin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero. Terveystietojen osalta kirjataan hoidon
kannalta oleelliset terveystiedot.
Tiedot varatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.
Asiakkaan nimi ja vapaaehtoisesti puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallennetaan iZettle
maksupäätepalveluun.
Asiakkaan nimi, syntymäaika ja osoitetiedot Lymed Oy tukisukkatilauksen asiakirjaan.
Maksusitoumukset ja asiakastiedot säilytetään lukitussa kaapissa, johon vain yrittäjällä on
pääsy.

Mistä henkilötiedot saadaan?
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, heidän omaisiltaan tai heitä hoitavalta taholta.

Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, josta ne poistetaan asiakkaan pyynnöstä
tai jos asiakas ei ole käyttänyt yrittäjän palveluja vuoteen. Asiakastiedot tuhotaan
laittamalla silppuriin. Yrittäjä tekee asiakasrekisterin määräaikaistarkastuksen kerran
vuodessa.

Henkilötietojen vastaanottajat (ne tahot, joille henkilötietoja luovutetaan)
Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella ja lakien henkilötietolaki
22.4.1999/523, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 sekä Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 mukaisesti asiakkaan hoidon ja
terveyden vaatimalla tavalla häntä hoitavalle taholle. Tietoja luovutetaan niille
kustannuksista vastaaville tai lähettäville tahoille, joille JalkaHarmonia on raportointi
velvollinen.
Asiakkaan tiedot käteiskuiteissa, korttimaksuissa ja pankkisiirroissa siirtyvät Kangasalan
tilikeskus Ky:lle kirjanpitoa varten.

Asiakkaan nimi, syntymäaika ja osoitetiedot Lymed Oy tukisukkatilauksen asiakirjaan.
Tiedot siirretään sähköpostilla sukkavalmistaja Lymed Oy:lle sukan valmistusta varten.
Asiakirjat tallennetaan OneDrive pilvipalveluun.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka
A. Manuaalinen aineisto
Asiakastietoja säilytetään lukitussa kaapissa yrittäjän kotitoimistossa, johon pääsy
on ainoastaan yrittäjällä.
B. Sähköiset aineistot
Izettle, OneDrive pilvipalvelu, ProCountor Solo, Kanta

Rekisteröidyn oikeudet
A. Oikeus saada pääsy tietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla)
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
kirjattu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle. Tietosuojasyistä kirjallisia tietoja luovutetaan postitse
ainoastaan asiakkaan omasta vaatimuksesta ja hänen omalla vastuullaan.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla)
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo
henkilötietojensa käsittelyssä rikottavan tietosuoja asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (EU 2016/679:n 16. artikla)
Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä vaatia mielestään virheellisen tiedon
korjaamista. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti perusteluineen. Asiakkaan
korjausvaatimus kirjataan ylös ja todistetusti virheellinen tieto korjataan.
D. Oikeus poistaa tiedot (EU 2016/679:n 17. artikla)
Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä pyytää tietojensa poistamista ilman
aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se
on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Päivitetty 23.10.2022